Het laatste nieuws uit de regio

 Een fusie tussen Nuenen c.a. en Eindhoven brengt de noodzakelijke bestuurskracht voor Nuenen.

De dorpen behouden hun eigen culturele en landschappelijke identiteit, er zijn waarborgen voor bijvoorbeeld cultuur en sport en de nieuwe gemeente zal in staat zijn om alle complexe, maatschappelijke vraagstukken op te pakken. Daarom leggen Gedeputeerde Staten met vertrouwen een voorstel voor een herindelingsadvies tot fusie van Nuenen en Eindhoven voor aan Provinciale Staten

De voorgestelde fusie tussen Nuenen c.a. en Eindhoven past in een brede beweging bij gemeenten om zich goed toe te rusten voor de maatschappelijke en sociaaleconomische uitdagingen van nu en in de toekomst. In sommige gevallen komen de betrokken gemeenten tot de conclusie dat herindeling daarvoor het beste middel is. Goede voorbeelden hiervan in Noord-Brabant in de afgelopen jaren zijn Geffen en Oss/Nuland en Vinkel en ‘s-Hertogenbosch, Meierijstad, Altena en Haaren.

In het geval van Nuenen deelde de provincie de conclusie van twee onafhankelijke commissies, onderzoeken en de gemeenteraad zelf dat herindeling de voorkeursoptie voor de bestuurlijke toekomst is. De gemeenteraad van Nuenen is inmiddels in meerderheid voor zelfstandigheid. “Er ligt echter geen constructieve en toekomstgerichte visie onder de keuze van de gemeenteraad,” aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Bestuur), “De inwoners hebben volgens mij recht op een openbaar bestuur dat oprecht kritisch naar het eigen handelen durft te kijken en daaraan conclusies verbindt.” De provincie heeft daarom besloten om ondanks tegenstand vanuit het gemeentebestuur het proces van herindeling van Nuenen door te zetten.

Bestuurskracht
De nieuwe gemeente zal door haar bestuurskracht complexe, maatschappelijke vraagstukken kunnen oppakken. Dit varieert van economische structuurversterking tot een goed accommodatiebeleid voor cultuur en sport. Andere voorbeelden zijn de verdere ontwikkeling van hoogwaardig openbaar vervoer. De ambities realiseren op het gebied van duurzaamheid. De woningbouw in goede banen leiden. Voortbouwen op de mooie resultaten van de gemeenschap rond Van Gogh. En het implementeren van de nieuwe Omgevingswet.

Er is draagvlak  onder de inwoners van Nuenen

Een representatief onderzoek heeft laten zien dat er draagvlak is onder de inwoners van Nuenen voor een fusie met een andere gemeente. De meningen over met welke gemeente lopen uiteen. Veel mensen zijn voor een fusie met Eindhoven, maar anderen zien meer in een fusie met Son en Breugel of Geldrop-Mierlo en weer anderen willen zelfstandig blijven. Vanwege deze diverse meningen verwacht de provincie weinig toegevoegde waarde van het referendum van het gemeentebestuur. Die zal inwoners alleen maar bevragen op een fusie met Eindhoven en gaat bovendien voorbij aan de achterliggende vraag of de gemeente Nuenen zelfstandig kan blijven voortbestaan.

De indieners van de meeste zienswijzen op het herindelingsontwerp zijn afkomstig uit Nuenen en zijn tegen een fusie met Eindhoven.

De provincie heeft in de Reactienota toegelicht hoe het herindelingsadvies antwoord geeft op de geuite aandachtspunten en zorgen. De provincie is – mede vanwege het representatieve onderzoek – terughoudend om uit de in totaal 667 ingediende zienswijzen de conclusie te trekken dat het draagvlak ontbreekt voor de herindeling

Vervolg
Provinciale Staten zullen het voorstel voor een herindelingsadvies voor het eerst bespreken op een themabijeenkomst op 26 oktober met het oog op besluitvorming eind november of begin december 2018. Bij een positief besluit van Provinciale Staten wordt het herindelingsadvies verzonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als de minister het advies overneemt, start het l wetgevingstraject dat bij positieve besluiten van de Ministerraad, Tweede Kamer en Eerste Kamer resulteert in een herindeling per 1 januari 2021.

logo dierenpark zie-zoo

dierenpark zie-zoo de eerste zorgdierentuin van Nederland

google